Байланыш кызматтарын кѳрсѳтүү жѳнүндѳ келишимге ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү тууралуу билдирүү

04.02.2020

Урматтуу абоненттер, 

Сиздерге 2020-жылдын 14-февралынан тартып, Байланыш кызматтарын кѳрсѳтүү жѳнүндѳ келишимге тѳмѳнкү ѳзгѳртүүлѳр киргизиле тургандыгын билдиребиз:

Кызматташтык мѳѳнѳтү аяктаганына байланыштуу Келишимден «Семь Мобайл» ЖЧК агентинин аты жана уюмдун лицензиясынын сыпаттамалары алып салынат.  


Тизмеге кайтуу