• Уюмдун келишим түзүүгө каты, Уюмдун даректери (иш жүзүндө жана юридикалык), байланыш телефонунун, факстын номери, электрондук почтасынын даректери, банктык реквизиттери (эсептешүү эсеби, БИК, Банктын дареги), салык реквизиттери  (ИНН – салык төлөөчүнүн карточкасы, району жана салык коду) көрсөтүлүшү керек;

  • Келишим, арыздардын бланктары тиркемеде.